Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 06.02.2019 määrus number 11
jõustumine 18.02.2019

Redaktsiooni kehtivus 18.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  6. veebruar 2019 nr 11

Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määrust nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ täiendatakse paragrahviga 41 järgmises sõnastuses:

„§ 41. Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

(1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilase korral 1800 eurot;

2) 351-700 õpilase korral 2000 eurot;

3) 701-900 õpilase korral 2200 eurot;

4) üle 900 õpilase korral 2400 eurot.

(2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.“.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes