Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi nimetuse muutmine Tallinna Linnavolikogu määrustes
Tallinna Linnavolikogu 07.02.2019 määrus number 3 [RT IV, 15.02.2019, 7]
Jõustumine:18.02.2019
Redaktsiooni kehtivus:07.02.2019 - ... [RT IV, 15.02.2019, 7]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn 7. veebruar 2019 nr 3

Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi nimetuse muutmine Tallinna Linnavolikogu määrustes

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 otsusega nr 179 „Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsuse nr 122 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine“ muutmine“.

§ 1. Järgmistes Tallinna Linnavolikogu määruste sätetes asendatakse sõnad „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteem“ sõnadega „Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem“ vastavas käändes:

1) 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 3 punktis 6, § 4 lõikes 1, §-des 8 ja 13;

2) 1. detsembri 2011 määruse nr 38 „Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord“ § 7 lõikes 2;

3) 8. veebruari 2018 määruse nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ § 5 lõikes 3;

4) 8. veebruari 2018 määruse nr 5 „Noortelaagrite toetamise kord“ § 6 lõikes 1.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees