Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Tallinna Linnavalitsus 30.01.2019 määrus number 9
jõustumine 10.02.2019

Redaktsiooni kehtivus 29.09.2019 - 07.02.2020

REDAKTSIOON:
Tlv m 18.09.2019 nr 26 [RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]
Tlv m 06.02.2019 nr 11 [RT IV, 15.02.2019, 8 - jõust. 18.02.2019]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 30. jaanuar 2019 nr 9

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

(2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2. Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

(1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.

(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

(3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

(4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1250 eurot kuus

§ 3. Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

(1) Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:

1) põhikoolis 130 eurot kuus;

2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 4. Õpetaja abi töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 665 eurot kuus.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 41. Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

(1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilase korral 1800 eurot;

2) 351-700 õpilase korral 2000 eurot;

3) 701-900 õpilase korral 2200 eurot;

4) üle 900 õpilase korral 2400 eurot.

(2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.
[RT IV, 15.02.2019, 8 - jõust. 18.02.2019]

42. Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma korral 1650 eurot;

2) 4-10 rühma korral 1860 eurot;

3) 11 ja enama rühma korral 2000 eurot.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 43. Huvikooli direktori töötasu alammäär

Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1850 eurot;

2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2000 eurot;

3) üle 1400 õpilase korral 2360 eurot.
[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 44. Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

(1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2400 eurot kuus.

(2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus.

(3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.

[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär