Tallinna Linnavalitsus 30.01.2019 määrus number 9.
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2019. aasta eelarve Tvk m 18 13.12.2018 01.01.2019 RT IV, 21.12.2018, 40