Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Tallinna Linnavalitsus 30.01.2019 määrus number 9
jõustumine 10.02.2019

Redaktsiooni kehtivus 14.11.2020 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 04.11.2020 nr 32 [RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]
Tlv m 29.01.2020 nr 5 [RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 01.09.2020]
Tlv m 29.01.2020 nr 5 [RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]
Tlv m 18.09.2019 nr 26 [RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]
Tlv m 06.02.2019 nr 11 [RT IV, 15.02.2019, 8 - jõust. 18.02.2019]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 30. jaanuar 2019 nr 9

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

(2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2. Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

(1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 01.09.2020]

(3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 01.09.2020]

(4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 3. Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

(1) Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:

1) põhikoolis 130 eurot kuus;

2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 4. Õpetaja abi töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 750 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 01.09.2020]

§ 41. Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

(1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilase korral 1890 eurot;

2) 351-700 õpilase korral 2100 eurot;

3) 701-900 õpilase korral 2310 eurot;

4) üle 900 õpilase korral 2520 eurot.

(2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 42. Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma korral 1735 eurot;

2) 4-10 rühma korral 1955 eurot;

3) 11 ja enama rühma korral 2100 eurot.

[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

§ 43. Huvikooli direktori töötasu alammäär

Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1945 eurot;

2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2100 eurot;

3) üle 1400 õpilase korral 2480 eurot.
[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

§ 44. Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

(1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2520 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

(2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1955 eurot kuus.
[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

(3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.
[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär