Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2019 määrus number 10 [RT IV, 02.02.2019, 57]
Jõustumine:05.02.2019
Rakendamise kuupäev:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2019 - ... [RT IV, 02.02.2019, 57]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  31. jaanuar 2019 nr 10

Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad.

(2) Kõrgharidusega kultuuritöötaja käesoleva määruse mõistes on erialase kõrgharidusega töötaja, kes töötab sellist haridust nõudval töökohal täistööajaga.

(3) Teiste Tallinna linna asutuste kultuuritöötajate ja kultuuriasutuste töötajate töötasu määrad kinnitab asutuse juhi ettepanekul ametiasutuse juht.

§ 2.  Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäär

(1) Etendusasutuste loominguliste töötajate töötasu alammäär on 1300 eurot kuus.

(2) Teaduslikke eesmärke täitvate ja pedagoogilist tööd tegevate muuseumi töötajate töötasu alammäär on 1300 eurot kuus.

(3) Raamatukoguhoidjate töötasu alammäär on 1300 eurot kuus.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes