Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Wiiralti preemia statuut
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2019 määrus number 8 [RT IV, 25.01.2019, 9]
Jõustumine:28.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2019 - ... [RT IV, 25.01.2019, 9]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. jaanuar 2019 nr 8

Wiiralti preemia statuut

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2018 otsuse nr 172 „Kunstiauhinna Wiiralti preemia asutamine ja konkurss-näituse „Wiiralti preemia. Eesti nüüdisgraafika näitus“ korraldamises osalemine“ punkti 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Käesolev määrus kehtestab konkurss-näituse „Wiiralti preemia. Eesti nüüdisgraafika näitus“ (inglise keeles „Wiiralt Prize. Estonian Contemporary Graphic Art Contest Exhibition“) raames väljaantava Wiiralti preemia (edaspidi preemia) statuudi.

(2) Konkurss-näituse „Wiiralti preemia. Eesti nüüdisgraafika näitus“ (edaspidi konkurss-näitus) korraldavad koostöös Tallinna Linnavalitsus, Eesti Rahvusraamatukogu, mittetulundusühing Eesti Kunstnike Liit ja mittetulundusühing EESTI VABAGRAAFIKUTE ÜHENDUS.

(3) Konkurss-näitusest võivad osa võtta Eestis elavad professionaalsed kunstnikud, kes esitavad kolme viimase aasta loomingust kuni kolm graafikatehnikas teostatud tööd eksponeerimiseks sobivas vormistuses.

§ 2.  Preemia eesmärk

(1) Preemia eesmärk on arendada Eesti graafikakunsti ja väärtustada selle traditsiooni.

(2)  Preemia hõlmab kahte rahalist auhinda:

1) peaauhinda konkurss-näituse võitjale;

2) ergutuspreemiat paremuselt teisele konkurss-näitusele silmapaistvad tööd esitanud kunstnikule.

§ 3.  Preemia määramine

(1) Konkurss-näitus korraldatakse igal kolmandal aastal.

(2) Preemiat rahastatakse Tallinna linna eelarvest. Peapreemia suurus on 3750 eurot ja ergutuspreemia suurus 1250 eurot.

(3) Preemia laureaadid valib välja konkurss-näituse ˛ürii, mis koosneb vähemalt kaheksast liikmest.

(4) ˇüriisse kuuluvad Tallinna linna, Eesti Rahvusraamatukogu, mittetulundusühingu Eesti Kunstnike Liit, mittetulundusühingu EESTI VABAGRAAFIKUTE ÜHENDUS, Eesti Kunstimuuseumi ja kunstiõppeasutuse esindajad ning vajaduse korral teised valdkonna eksperdid.

(5)  ˇürii valib preemia laureaadid konkurss-näitusele tööd esitanud kunstnike hulgast.

(6) Preemia annab üle Tallinna linnapea või tema volitatud isik.

§ 4.  Rakendussätted

(1) Tallinna linna esindaja(d) ˛üriisse määrab Tallinna Kultuuriameti juhataja käskkirjaga.

(2) Preemia laureaatide kohta peab arvestust Eesti Rahvusraamatukogu.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär