Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2019 määrus number 7 [RT IV, 25.01.2019, 8]
Jõustumine:28.01.2019
Rakendamise kuupäev:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2019 - ... [RT IV, 25.01.2019, 8]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. jaanuar 2019 nr 7

Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus.

(2) Noorsootöötaja on käesoleva määruse tähenduses noorsootööasutuse või noortekeskuse juhataja ja noortekeskuse noorsootöötaja, kes teeb noorsootöö seaduse mõistes noorsootööd.

§ 2.  Noorsootöötajate töötasu alammäärad

(1) Noortekeskuse ja noorsootööasutuse juhataja töötasu alammäär on 1155 eurot kuus.

(2) Noorsootööalase kõrghariduse või noorsootöötaja kutsega töötaja töötasu alammäär on 1000 eurot kuus.

§ 3.  Noorsootöötajate puhkuse kestus

Noorsootöötaja iga-aastase puhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

§ 4.  Rakendussätted

(1) Noorsootööasutuse juht või asutuse juht, mille koosseisus on noortekeskus, kehtestab asutuse palgajuhendi, lähtudes asutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest, ja kooskõlastab selle kõrgemalseisva ametiasutusega.

(2) Määrust rakendatakse Tallinna noortekeskuste, sh Pirita Vaba Aja Keskuse koosseisu kuuluva Kose vaba aja keskuse ja Mähe vaba aja keskuse, noorsootöötajatele.

(3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär