Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 09.01.2019 määrus number 2 [RT IV, 17.01.2019, 11]
Jõustumine:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2019 - ... [RT IV, 17.01.2019, 11]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. jaanuar 2019 nr 2

Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1-51 alusel.

§ 1.  Komisjoni moodustamine

Moodustada Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjon (edaspidi komisjon), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

§ 2.  Komisjoni eesmärk

Komisjoni eesmärk on koordineerida infoturbe- ja andmekaitsealast tegevust Tallinna ametiasutustes ja hallatavates asutustes (edaspidi asutused).

§ 3.  Komisjoni ülesanded

Komisjon:

1) hindab linna asutuste infoturbe ja andmekaitse olukorda ning vajadusel planeerib tegevused olukorra parandamiseks;

2) kinnitab linna infoturbe ja andmekaitse arengut tagava tegevuskava;

3) kujundab infoturbe ja andmekaitse valdkonna kontseptuaalsed otsused ja juhised ning teeb linnapeale või linnavalitsusele ettepaneku otsuste vastu võtmiseks;

4) analüüsib infoturbe ja andmekaitse valdkonna kriitilisi probleeme ja nendega kaasnevaid mõjusid ning pakub lahendusi;

5) koostab ja annab linna asutustele praktilisi juhiseid infoturbe- ja andmekaitsealaste õigusnormide täitmiseks;

6) korraldab koolitusi ja tegevusi, et tõsta linna teenistujate teadlikkust infoturbe- ja andmekaitsealastest nõuetest ja parimatest praktikatest;

7) korraldab järelevalve tegemist infoturbe- ja andmekaitsealaste otsuste ja planeeritud tegevuste täitmise üle;

8) teeb linna sisekontrolöri teenistusele ettepanekuid asutuste infoturbe- ja andmekaitsealase tegevuse kontrollimiseks ning kujundab tegevused järelevalve tulemuste põhjal;

9) teeb järelevalvet Tallinna kriisikomisjoni määratletud kriitilise informatsiooni infrastruktuuri infoturbe toimimise üle.

§ 4.  Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) saada asutustelt tööks vajalikke dokumente ja teavet;

2) kaasata spetsialiste ja eksperte ning moodustada töörühmi teemade käsitlemiseks. Töörühmade ülasenne on kujundada ja komisjonile ette valmistada seisukohad ja otsused komisjoni tegevusvaldkondades;

3) teha ettepanekuid infoturbe- ja andmekaitsevaldkondade koolituste korraldamiseks;

4) esitada linnavalitsusele ettepanekuid komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes.

§ 5.  Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vajadusel, kuid vähemalt kaks korda aastas.

(2) Komisjoni korralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või aseesimees.

(3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsustused poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl või tema puudumisel aseesimehe hääl.

(4) Komisjoni otsustused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

(5) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab ja dokumente säilitab Tallinna Linnakantselei.

§ 6.  Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni esimees on linnapea ning aseesimees linnasekretär.

(2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(3) Komisjoni koosseisu kuuluvad linnasekretär, linna infoturbe juhtivspetsialist, linna andmekaitsespetsialist, linna infotehnoloogia direktor, linna õigusdirektor ja linna sisekontrolöri teenistuse esindaja.

(4) Komisjoni esimehel ja aseesimehel on õigus kutsuda komisjoni töös osalema isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 7.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär.

(2) Komisjoni sekretär:

1) teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra e-posti teel ning võimaldab tutvuda päevakorda puudutavate materjalidega hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist;

2) protokollib komisjoni koosolekuid;

3) haldab komisjoni dokumente;

4) täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 määrus nr 104 „Tallinna linna asutuste infoturbe põhimõtted“;

2) Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2010 määrus nr 110 „Tallinna linna asutuste infoturbe nõukogu põhimäärus“.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär