Hooldajatoetuse määrad

Tallinna Linnavalitsus 19.12.2018 määrus number 42
jõustumine 01.01.2019

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. detsember 2018 nr 42

Hooldajatoetuse määrad

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 9 lg 5 ja 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 alusel.

§ 1.  Hooldajatoetuse määrad

Hooldajatoetust makstakse järgmiselt:

1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;

2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 100 eurot kuus;

3) 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus;

4) 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;

5) 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

§ 2.  Määruste muutmine

(1) Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018 määruses nr 15 „Universaaltoetuste määrad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) puudega lapse toetus 100 eurot;“;

2) paragrahvi 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) hoolduspere vanema toetus üks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast;“;

3) paragrahvi täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) kaksikute sünnitoetus 1000 eurot.“

(2) Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 määrus nr 25 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär