Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.11.2012 nr 27
 
Tvk m 26.08.2010 nr 42
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 16.08.2017 nr 25
Akt muudab
 
Tlv m 14.02.2018 nr 15
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hooldajatoetuse määrad
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2018 määrus number 42 [RT IV, 29.12.2018, 15]
Jõustumine:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2019 - ... [RT IV, 29.12.2018, 15]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. detsember 2018 nr 42

Hooldajatoetuse määrad

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 9 lg 5 ja 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 alusel.

§ 1.  Hooldajatoetuse määrad

Hooldajatoetust makstakse järgmiselt:

1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;

2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 100 eurot kuus;

3) 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus;

4) 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;

5) 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

§ 2.  Määruste muutmine

(1) Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018 määruses nr 15 „Universaaltoetuste määrad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) puudega lapse toetus 100 eurot;“;

2) paragrahvi 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) hoolduspere vanema toetus üks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast;“;

3) paragrahvi täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) kaksikute sünnitoetus 1000 eurot.“

(2) Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 määrus nr 25 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär