Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2018 korraldus number 1602
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. november

2018 nr

1602-k

Pärnu mnt 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt PM148 arendus OÜ 28. septembri 2017 algatamisettepanekust

1. Algatada Pärnu mnt 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 1,37 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Pärnu mnt 148 kinnistule kuni 9 korruselised hooned ja määrata kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded.

2. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

2.1 mitte kavandada Hallivanamehe tn 4 kinnistul olevast 9-korruselisest hoonest kõrgemaid hooneid;

2.2 määrata Hallivanamehe tänava poolne ehitusjoon Hallivanamehe tn 4 hoone järgi ja kavandada ehitusjooneni ainult Hallivanamehe tn 4 hoone laiune kõrgem hoone osa;

2.3 kavandada kolmandast korrusest kõrgemad hooneosad risti või paralleelsed Hallivanamehe tn 4 hoonega;

2.4 määrata kolmandast korrusest kõrgemate hooneosade hoonestusala Hallivanamehe tn 4 hoone ehitusaluse pinnaga sarnane;

2.5 eluruume võib kavandada juhul kui liiklusmüra tase ei ületa normikohaseid müratasemeid ning tingimusel, et eluruumidega hoonete juurde nähakse ette kompaktsed maapinnale rajatavad haljastatud rekreatsioonialad.

2.6 kavandada Hallivanamehe tänava poolsesse krundi ossa jalakäijatele mõeldud kujundatud linnaväljak;

2.7 näha ette kõrg- ja madalahaljastust Kitseküla ja Hallivanamehe tänava äärde. Puudele tagada liigiomased kasvutingimused. Puud kavandada vähemalt 5 meetri kaugusele planeeritud hoone välisseinast. Krundisisene haljastus kavandada kompaktsena ja hoonetele näha ette soovitatavalt katuse- ja vertikaalhaljastust;

2.8 arvestada liikluskorralduse planeerimisel Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega kehtestatud Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringut (DP032570) ja teha koostööd Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2016 korraldusega nr 681-k algatatud Pärnu mnt 142 // Tondi tn 17b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP041710) koostajaga;

2.9 kavandada parkimisala krundi raudteepoolsesse ossa;

2.10 näha ette sademevee immutamine võimalikult suures koguses omal krundil pinnasesse. Vertikaalplaneerimisega vältida sademevee valgumist naaberkinnistutele;

2.11 määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue, et lindude hukkumise vältimiseks kokkupõrgete tagajärjel hoonetega ei või fassaadidel kasutada suuri peegeldavaid või läbipaistvaid vertikaalseid klaaspindu;

2.12 määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue, et parkimiskorruste põrandavesi tuleb juhtida reoveekanalisatsiooni;

2.13 esitada planeeringuala keskkonnaseisundi hinnang koos reostusuuringuga, sh kirjeldada maa-alal varem toimunud tegevusi, keskkonnaohtlike objektide (nt kütusemahutid) olemasolu ja nende hinnangulisi mahtusid. Hinnangu lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga;

2.14 teha mürauuring ning määrata tulemustest lähtuvalt müraleevendusmeetmed;

2.15 mõõta radoonitase planeeringualal ja määrata vajadusel radoonitõrje meetmed, millest hoonete projekteerimisel lähtuda;

3. Detailplaneeringu koostamisse kaasata Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Päästeameti Põhja päästekeskus, Terviseamet, Tehnilise Järelevalve Amet ning Tallinna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikud ja teised isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

4. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Pärnu mnt 148 kinnistu ja lähiala detailplaneering