Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 19. märtsi 2018 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

Tallinna Linnavalitsus 20.06.2018 korraldus number 978

Redaktsiooni kehtivus 20.06.2018 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 11, tähtaeg 12.06.2093

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.