Tallinna linna ja Helsingi linna koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale

Tallinna Linnavalitsus 28.05.2018 korraldus number 780

Redaktsiooni kehtivus 28.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. mai

2018 nr

780-k

Tallinna linna ja Helsingi linna koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 13 lg 1 ja § 50 lg 1 p 2 ning Tallinna põhimääruse § 79 lg-te 1 ja 2 alusel

1. Kiita heaks Helsingi linnaga koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandum (lisa).

2. Volitada linnapea Taavi Aasa Tallinna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud memorandumile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa