Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Universaaltoetuste määrad
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2018 määrus number 15 [RT IV, 21.02.2018, 10]
Jõustumine:24.02.2018
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2019 - 01.01.2020 [RT IV, 29.12.2018, 47]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 19.12.2019 nr 36 [RT IV, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]
REDAKTSIOON:
Tlv m 19.12.2018 nr 42 [RT IV, 29.12.2018, 15 - jõust. 01.01.2019]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 14. veebruar 2018 nr 15

Universaaltoetuste määrad

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-te 2 ja 3 alusel ning Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 otsuse nr 162 „Tallinna universaaltoetuste andmekogu asutamine“ p 4 alusel.

§ 1. Universaaltoetuste määrad

Universaaltoetuste määrad on järgmised:

1) sünnitoetus 320 eurot;

2) mitmike sünnitoetus 6392 eurot;

3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;

4) puudega lapse toetus 100 eurot;
[RT IV, 29.12.2018, 15 - jõust. 01.01.2019]

5) ellusuunamise toetus 320 eurot;

6) pensionilisa 100 eurot;

7) juhtkoera pidamise toetus 660 eurot;

8) matusetoetus 250 eurot;

9) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot;

10) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot;

11) hoolduspere vanema toetus üks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast;
[RT IV, 29.12.2018, 15 - jõust. 01.01.2019]

12) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (k.a) 10 eurot;

13) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot;

14) kaksikute sünnitoetus 1000 eurot.
[RT IV, 29.12.2018, 15 - jõust. 01.01.2019]

§ 2. Matusetoetuse taotluse vorm

Kehtestada juurdelisatud matusetoetuse taotluse vorm.

§ 3. Määruste muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5. Rakendussätted

(1) Käesoleva määruse § 1 punkte 8-11 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

(2) Käesoleva määruse § 1 punkte 12 ja 13 rakendatakse 1. aprillist 2018.

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Matusetoetuse taotluse vorm