Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 15.12.2005 nr 62
Akt muudab
 
Tvk m 29.11.2012 nr 27
 
Tvk m 29.11.2012 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 08.02.2018 määrus number 2 [RT IV, 16.02.2018, 3]
Jõustumine:19.02.2018
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2018 - ... [RT IV, 16.02.2018, 3]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  8. veebruar 2018 nr 2

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruses nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja sõnad „lõike 2“;

2) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 täiendatakse punktidega 8, 9, ja 10 järgmises sõnastuses:

„8) matusetoetus;

9) hoolduspere toetus;

10) asendushooldusteenuse kasutaja toetus.“;

4) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠12. Toetuse taotlemine

(1) Sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlus esitatakse Tallinna Perekonnaseisuametile.

(2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse, pensionilisa ja juhtkoera pidamise toetuse taotlus esitatakse toetuse saamise õigusega isiku elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

(3) Matusetoetuse vormikohane taotlus esitatakse kirjalikult, digitaalallkirjaga kinnitatult või avalike teenuste infosüsteemi kaudu. Matusetoetuse taotlus esitatakse surnu rahvastikuregistrisse kantud viimase elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või Tallinna Perekonnaseisuametile koos surma registreerimisega.“;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ellusuunamise toetus määratakse täisealisele isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, kui lõpeb talle asendushooldusteenuse või järelhooldusteenuse osutamise leping või talle alaealisena määratud eestkoste.“;

7) paragrahvi 18 lõike 3 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse taotlus tuleb esitada isiku sünnikuule eelneval kahel kuul või sünnikuul:“;

8) paragrahvi 18 lõike 4 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust makstakse üks kord aastas taotleja sünnikuule eelneva kuu viimasel nädalal. Toetust makstakse alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast alates järgmistel tingimustel:“;

9) määrust täiendatakse §-ga 182 järgmises sõnastuses:

㤠182. Matusetoetus

(1) Matusetoetus määratakse, kui surnu viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn. Matusetoetust makstakse üks kord matuse kohta seda korraldavale füüsilisele isikule.

(2) Matusetoetuse taotlusi menetleb ja matusetoetust määrab sotsiaalhoolekande osakond.

(3) Matusetoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul surmapäevast arvates.

(4) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et katab matuse korraldamise kulud.

(5) Kui toetuse taotleja ei ole surnu sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos surnuga. Sotsiaalhoolekande osakonnal ja perekonnaseisuametil on õigus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid.

(6) Matusetoetus makstakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse või nõutud dokumendi esitamisest.“;

10) määrust täiendatakse §-ga 183  järgmises sõnastuses:

㤠183. Hoolduspere toetus

(1) Hoolduspere toetust makstakse isikule, kellel on linnaosa valitsusega sõlmitud leping:

1) hooldusperes asendushooldusteenuse osutamiseks või

2) hooldusperes järelhooldusteenuse osutamiseks.

(2) Hoolduspere toetuse liigid on:

1) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus;

2) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus;

3) hoolduspere vanema toetus.

(3) Hoolduspere toetust makstakse alates asendushooldusteenuse või järelhooldusteenuse osutamise algusest üks kord kalendrikuus.“;

11) määrust täiendatakse §-ga 184  järgmises sõnastuses:

㤠184. Asendushooldusteenuse kasutaja toetus

(1)Asendushooldusteenuse kasutaja toetust makstakse vähemalt seitsmeaastasele isikule, kellele:

1) hooldusperes asendushooldusteenuse osutamiseks on linnaosa valitsuse ja hoolduspere vanema vahel sõlmitud leping;

2) perekodus või asenduskodus asendushooldusteenuse osutamiseks on linnaosa valitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel sõlmitud leping.

(2) Asendushooldusteenuse kasutaja toetusele kehtestatakse kaks määra:

1) kuni 12-aastasele (k.a);

2) 13-aastasele ja vanemale.

(3) Asendushooldusteenuse kasutaja toetust makstakse alates asendushooldusteenuse kasutamise algusest või asendushooldusteenuse kasutaja seitsmeaastaseks saamisest üks kord kalendrikuus.";

12) paragrahvi 19 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui toetuse saamise tingimused ei ole täidetud, teeb toetuse määramisest keeldumise otsuse sünnitoetuse või mitmike sünnitoetuse taotlemisel perekonnaseisuameti juhataja või tema asetäitja, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse, pensionilisa, juhtkoera pidamise toetuse ja matusetoetuse taotlemisel sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja.“;

13) paragrahv 191 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui töövõimetuspensioni saajana pensionilisa saaval isikul tekib õigus saada pensionilisa osalise või puuduva töövõimega isikuna, jätkatakse toetuse maksmist ja soodustuste andmist.

(2) Isikule, kes esitab pensionilisa taotluse pärast sünnikuule eelneva kuu 20. kuupäeva või sünnikuul, makstakse taotlemise aastal pensionilisa sünnikuul või sünnikuule järgneval kuul.

(3) Matusetoetust makstakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018 kuni määruse jõustumiseni surnud isikute matmise korraldamise eest, kui toetuse taotlus esitatakse kolme kuu jooksul määruse jõustumisest.

(4) Hoolduspere toetust makstakse tagasiulatuvalt:

1) 1. jaanuarist 2018 isikutele, kellel on kuni 1. jaanuarini 2018 kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse redaktsiooni kohaselt linnaosa valitsusega sõlmitud perekonnas hooldamise leping;

2) alates teenuse osutamise kuust isikutele, kellega linnaosa valitsus on sõlminud hooldusperes asendushooldusteenuse või järelhooldusteenuse osutamise lepingu.

(5) Sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlusi menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud regulatsiooni kohaselt.“.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määrus nr 62 „Tallinna linna eelarvest lapse perekonnas hooldamiseks ettenähtud vahendite kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 2, punkti 4 tekst „(1) Sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlus esitatakse Tallinna Perekonnaseisuametile“, punktid 7, 11 ja 12 jõustuvad 1. aprillil 2018.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees