Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 5. detsembri 2017 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

Tallinna Linnavalitsus 17.01.2018 korraldus number 75

Redaktsiooni kehtivus 17.01.2018 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 12.01.2093

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.