Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Arvamuse andmine Kampri tn 3, Lemmiku tn 44, Liivaluite tn 5a, Liivaluite tn 7a, Liivaluite tn 10 ja Seljaku tn 44b maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2017 korraldus number 1935
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. detsember

2017 nr

1935-k

Arvamuse andmine Kampri tn 3, Lemmiku tn 44, Liivaluite tn 5a, Liivaluite tn 7a, Liivaluite tn 10 ja Seljaku tn 44b maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine

Maareformi seaduse § 31 lg 1 p 8, maakatastriseaduse § 18 lg-te 2 ja 6, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 68 lg 2, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg 1 ja lg 2, § 4 p 3, § 5 ja § 6 p-de 1 ja 2; Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra“ p-dega 7, 8 ja 9, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringuga“

1. Maa-ameti 26. juuli 2017 taotluses nr 6-5/17/12862, 31. augusti 2017 taotluses nr 6-7/17/14449  ja 8. septembri 2017 taotluses nr 6-5/17/14850 märgitud andmed riigi omandisse taotletavate maade kohta:

1.1 asukoht Kristiine linnaosa, piiriettepaneku number AT0410130126, Tondi tn 23b:

1.1.1 ligikaudne pindala 1229 m2 vastavalt Maa-ameti koostatud asendiplaanile;

1.1.2 maakasutuse sihtotstarve ärimaa (002; Ä);

1.1.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärgil;

1.2 asukoht Nõmme linnaosa, piiriettepaneku number AT1512100038:

1.2.1 ligikaudne pindala 4058 m2 vastavalt Maa-ameti koostatud asendiplaanile;

1.2.2 maakasutuse sihtotstarve sihtotstarbeta maa (012; S);

1.2.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärgil;

1.3 asukoht Nõmme linnaosa, piiriettepaneku number AT1705190002:

1.3.1 ligikaudne pindala 628 m2 vastavalt Maa-ameti koostatud asendiplaanile;

1.3.2 maakasutuse sihtotstarve sihtotstarbeta maa (012; S);

1.3.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärgil;

1.4 asukoht Nõmme linnaosa, piiriettepaneku number AT1705190001:

1.4.1 ligikaudne pindala 3408 m2 vastavalt Maa-ameti koostatud asendiplaanile;

1.4.2 maakasutuse sihtotstarve sihtotstarbeta maa (012; S);

1.4.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärgil;

1.5 asukoht Nõmme linnaosa, piiriettepaneku number AT1705190003:

1.5.1 ligikaudne pindala 1044 m2 vastavalt Maa-ameti koostatud asendiplaanile;

1.5.2 maakasutuse sihtotstarve sihtotstarbeta maa (012; S);

1.5.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärgil;

1.6 asukoht Nõmme linnaosa, piiriettepaneku number AT1512100019:

1.6.1 ligikaudne pindala 627 m2 vastavalt Maa-ameti koostatud asendiplaanile;

1.6.2 maakasutuse sihtotstarve elamumaa (001; E);

1.6.3 maa soovitakse jätta riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärgil.

2. Määrata riigi omandisse taotletavate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

2.1 punktis 1.1 nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Kristiine linnaosa Kampri tn 3 ja sihtotstarbeks ärimaa (002; Ä) 100%;

2.2 punktis 1.2 nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Nõmme linnaosa Lemmiku tn 44 ja sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%;

2.3 punktis 1.3 nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Nõmme linnaosa Liivaluite tn 5a ja sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%;

2.4 punktis 1.4 nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Nõmme linnaosa Liivaluite tn 7a ja sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%;

2.5 punktis 1.5 nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Nõmme linnaosa Liivaluite tn 10 ja sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%.

2.6 punktis 1.6 nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Nõmme linnaosa Seljaku tn 44b ja sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%.

3. Nõustuda Kampri tn 3 maa, edaspidi punktis 3 maaüksus, jätmisega riigi maareservi maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel arvestades järgmist:

3.1 maaüksus moodustatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringule“, edaspidi detailplaneering, mille kohaselt on maaüksusele kavandatud ärimaa sihtotstarbega krunt (pos 10) kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone tarbeks;

3.2 maaüksus paikneb endisel kinnistul K-1, mille kohta on Tallinna Linnavaraametis peetavas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste registris arvel Tallinna linna taotlus maa tagastamise kohta. Maareformi seaduse kohaselt ei kuulu nimetatud taotlus rahuldamisele, kuna kohalik omavalitsus ei ole vara tagastamise õigustatud subjekt;

3.3 maaüksusele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi;

3.4 maaüksust ei ole taotletud Tallinna linna munitsipaalomandisse;

3.5 maaüksusele ulatub osaliselt garaa˛ (ehitisregistri kood 220394326) aadressiga Tondi tn 23, mis on detailplaneeringus ette nähtud likvideeritava objektina;

3.6 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel asub maaüksusel sidekanalisatsioonitrass ja madalpingeõhuliin.

4. Nõustuda Lemmiku tn 44 maa, edaspidi punktis 4 maaüksus, jätmisega riigi maareservi maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel arvestades järgmist:

4.1 Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“, edaspidi Tallinna üldplaneering, kohaselt paikneb maaüksus väikeelamute alal;

4.2 Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 vastu võetud „Nõmme linnaosa üldplaneeringu“, edaspidi Nõmme linnaosa üldplaneering, kohaselt asub maaüksus pereelamute alal;

4.3 maaüksus ei jää algatatud ega kehtestatud detailplaneeringute alale;

4.4 maaüksus paikneb endisel kinnistul K-5962, mille kohta ei ole esitatud restitutsiooninõuet;

4.5 maaüksusele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi;

4.6 maaüksust ei ole taotletud Tallinna linna munitsipaalomandisse;

4.7 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel ei asu maaüksusel tehnovõrke.

5. Nõustuda Liivaluite tn 5a maa, edaspidi punktis 5 maaüksus, jätmisega riigi maareservi maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel arvestades järgmist:

5.1 Tallinna üldplaneeringu kohaselt paikneb maaüksus väikeelamute alal;

5.2 Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus pereelamute alal;

5.3 maaüksus ei jää algatatud ega kehtestatud detailplaneeringute alale;

5.4 maaüksus paikneb endisel kinnistul K-4666, mille kohta esitatud restitutsiooninõue on lahendatud;

5.5 maaüksusele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi;

5.6 maaüksust ei ole taotletud Tallinna linna munitsipaalomandisse;

5.7 maaüksusel asub ehitis, mille kohta Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivi andmetel puuduvad kinnitatud ehitusprojekt ja omaniku andmed;

5.8 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel asub maaüksusel gaasi-, kanalisatsiooni- ja veetrass ja madalpinge õhuliin.

6. Nõustuda Liivaluite tn 7a maa, edaspidi punktis 6 maaüksus, jätmisega riigi maareservi maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel arvestades järgmist:

6.1 Tallinna üldplaneeringu kohaselt paikneb maaüksus väikeelamute alal;

6.2 Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus pereelamute alal;

6.3 maaüksus ei jää algatatud ega kehtestatud detailplaneeringute alale;

6.4 maaüksus paikneb endisel kinnistul K-4666, mille kohta esitatud restitutsiooninõue on lahendatud;

6.5 maaüksusele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi;

6.6 maaüksust ei ole taotletud Tallinna linna munitsipaalomandisse;

6.7 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel asub maaüksusel gaasitrass.

7. Nõustuda Liivaluite tn 10 maa, edaspidi punktis 7 maaüksus, jätmisega riigi maareservi maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel arvestades järgmist:

7.1 Tallinna üldplaneeringu kohaselt paikneb maaüksus väikeelamute alal;

7.2 Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus pereelamute alal;

7.3 maaüksus ei jää algatatud ega kehtestatud detailplaneeringute alale;

7.4 maaüksus paikneb endisel kinnistul K-4666, mille kohta esitatud restitutsiooninõue on lahendatud;

7.5 maaüksusele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi;

7.6 maaüksust ei ole taotletud Tallinna linna munitsipaalomandisse;

7.7 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel asuvad maaüksusel gaasitrassid ja madalpinge õhuliin.

8. Nõustuda Seljaku tn 44b maa, edaspidi punktis 8 maaüksus, jätmisega riigi maareservi maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel arvestades järgmist:

8.1 Tallinna üldplaneeringu kohaselt paikneb maaüksus miljööväärtuslikul elamualal;

8.2 Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus pereelamute alal;

8.3 maaüksus ei jää algatatud ega kehtestatud detailplaneeringute alale;

8.4 maaüksus paikneb endistel kinnistutel K-1527N, mille kohta ei ole esitatud restitutsiooninõuet ning K-1N, mille kohta on Tallinna Linnavaraametis peetavas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste registris arvel Tallinna linna taotlus maa tagastamise kohta. Maareformi seaduse kohaselt ei kuulu nimetatud taotlus rahuldamisele, kuna kohalik omavalitsus ei ole vara tagastamise õigustatud subjekt;

8.5 maaüksusele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi;

8.6 maaüksust ei ole taotletud Tallinna linna munitsipaalomandisse;

8.7 maaüksusel paikneb osaliselt Seljaku tn 44 garaa˛ ehitisregistri koodiga 101009737. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivi materjalides on 10. septembril 1992 kinnitatud inventariseerimise joonis reg nr 803-i märkusega, et väljaspool krundi piire asuv projektiväline garaa˛ tuleb lammutada tähtajaga 1. märts 1993;

8.8 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel asub maaüksusel vee- ja kanalisatsioonitrass.

9. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2005 korralduse nr 773-k „Arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta“ punkt 1.12 ning punktid 2 ja 3 Tondi tn 23b maaüksuse osas.

10. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Maa-ametile.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär