Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 07.12.2017 määrus number 22 [RT IV, 13.12.2017, 24]
Jõustumine:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2018 - ... [RT IV, 13.12.2017, 24]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. detsember 2017 nr 22

Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 4, § 22 lg 1 p-de 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

§ 1.  „Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määrust nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest (sh välisprojektitöö eest makstavad lisatasu ja põhipalga suurendus);“;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kooskõlastatult linna personaliteenistusega on ametiasutuse juhil põhjendatud juhul lubatud teenistujale määrata palgajuhendi lisas kehtestatud teenistuskohtade grupi põhipalga maksimummäärast kuni 20 protsenti suurem põhipalk.“;

5) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Asendustasu määramise käskkirjas märgitakse asendamise periood, protsent asendatava teenistuja põhipalgast ja viide asendatava teenistuja ametijuhendile, milliseid teenistusülesandeid asendamise ajal täidetakse.“;

7) paragrahvid 12 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 23 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna „linnavolikogu“ sõnaga „linnavalitsuse“;

9) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) valdkonnajuhid - linna ombudsman, linna valdkondliku teenistuse osakonna, sektori ja büroo juhataja, ametiasutuse juhi asetäitja, ameti teenistuse direktor;“;

10) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) esmatasandi juhid - väikese struktuuriüksuse (sektor, talitus, büroo jms) juht või alluvatega juhtiv- või peaspetsialist.“;

11) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) lastekaitsetöötajad - täidavad lastekaitseseaduses või muus õigusaktis sätestatud ülesandeid lapse õiguste ja heaolu tagamiseks;“;

12) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„31) Lastekaitsetöötaja peab vastama lastekaitseseaduses sätestatud nõuetele.“;

13) määruse lisa „Põhipalga vahemikud“ asendatakse käesoleva määruse lisaga „Põhipalga vahemikud“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrust nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse hüvitist töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks linna ametiasutuste teenistujatega samadel alustel.“.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Mart Luik

Tallinna Linnavolikogu aseesimees

Lisa - Põhipalga vahemikud