Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
17.09.2017- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord
Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrus number 17 [RT IV, 14.09.2017, 1]
Jõustumine:17.09.2017
Rakendamise kuupäev:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2017 - ... [RT IV, 14.09.2017, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. september 2017 nr 17

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord.

§ 2.  Terminid

(1) Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

(2) Lapse toidukulu piirmäär (edaspidi piirmäär) on kõrgeim määr, mille ulatuses kaetakse lasteasutuses lapse toidukulu päevamaksumus linna eelarvest.

§ 3.  Toidukulu katmiseks ette nähtud vahendid ja piirmäär

(1) Tallinna linna eelarves nähakse ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks.

(2) Piirmäära kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 4.  Toidukulu katmine piirmäära ulatuses

(1) Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollitakse Eesti hariduse infosüsteemis üks kord kuus.

(2) Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

(3) Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

§ 5.  Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

(1) Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses avalduse alusel:

1) Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps;

2) vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

(2) Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus (edaspidi avaldus) esitatakse lasteasutuse direktorile. Avalduse võib esitada:

1) vanem või eestkostja;

2) lasteasutuse õpetaja;

3) asenduskodu juhataja.

(3) Toidukulu tasumisest vabastamise vormistab lasteasutuse direktor käskkirjaga kuni üheks õppeaastaks.

§ 6.  Toidukulu katmiseks ette nähtud vahendite kasutamine ja nende üle arvestuse pidamine

(1) Tallinna Haridusamet kinnitab toidukuluks ette nähtud vahendite jaotuse lasteasutuste kaupa.

(2) Toidukuluks ette nähtud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab lasteasutuse direktor. Toidukuluks ette nähtud vahendeid kasutatakse lasteasutuses käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks piirmäära ulatuses ja käesoleva määruse § 5 kohaselt toidukulu tasumisest vabastamiseks.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrus nr 7 „Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2017.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees