Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel

Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrus number 15
jõustumine 02.09.2017

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2019 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk m 13.12.2018 nr 18 [RT IV, 21.12.2018, 40 - jõust. 01.01.2019]


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. august 2017 nr 15

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5, kutseõppeasutuse seaduse § 48 lg 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna munitsipaalkoolides ja Tallinna Kopli Ametikoolis (mõlemad edaspidi kool) statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks ette nähtud toetuse (edaspidi koolilõuna toetus) kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Koolilõuna maksumuse kehtestamine ja kulude katmine

(1) Koolilõuna maksumuse kehtestab Tallinna Linnavalitsus.

(2) Riigieelarvest Tallinna linnale koolilõuna kuludeks eraldatud vahendite ulatuses kaetakse:

1) munitsipaalkoolis statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud;

2) Tallinna Kopli Ametikoolis statsionaarses õppes õppivate õpilaste koolilõuna kulud.

(3) Tallinna linna eelarves nähakse ette lisavahendid käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks ulatuses, mis ületab riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest kaetavat osa.

(4) Toitlustusteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud riigihanke tulemusena toitlustusteenuse osutamiseks sõlmitud lepingu alusel. Koolilõuna toetuse vahendeid kasutab toitlustusteenuse osutaja vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kuludeks.

§ 3.  Koolilõuna toetuse vahendite kasutamine ja nende üle arvestuse pidamine

(1) Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet) kinnitab koolilõuna toetuse vahendite jaotuse koolide vahel jaanuaris, märtsis ja septembris, lähtudes õppepäevade ja Eesti hariduse infosüsteemis (edaspidi EHIS) fikseeritud õpilaste arvust ning kehtestatud koolilõuna maksumusest. Jaanuaris ja märtsis võetakse EHISest õpilaste andmed eelmise aasta 10. novembri seisuga, septembris jooksva aasta 10. septembri seisuga. Rahaliste vahendite jaotuse kinnitamisel septembris korrigeeritakse jaotust koolide kaupa, arvestades eelnevate perioodide muutusi toitlustatavate õpilaste arvus.

(2) Kool peab toitlustatavate õpilaste üle arvestust koolidirektori kehtestatud korras ning esitab õpilaste toitlustamiseks tellimuse toitlustusteenuse osutajale.
[RT IV, 21.12.2018, 40 - jõust. 01.01.2019]

(3) Kool esitab haridusametile aruande koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kohta kalendrikuus hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 20. kuupäevaks. Aruande vormi ja aruande esitamise täpsemad tingimused kehtestab haridusameti juhataja.

(4) Koolilõuna toetuse vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab koolidirektor. Koolilõuna toetuseks ettenähtud linnaeelarveliste vahendite ülejäägi korral võib linna toetuse osa kasutada õpikeskkonna parendamiseks, sh õppevahendite ja -inventari soetamiseks ning õpilastele suunatud ürituste korraldamiseks.
[RT IV, 21.12.2018, 40 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees