Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2017 määrus number 18 [RT IV, 20.06.2017, 13]
Jõustumine:23.06.2017
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2017 - ... [RT IV, 20.06.2017, 13]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  14. juuni 2017 nr 18

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas tehakse järgmised muudatused:

1) preambulas asendatakse sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded §-ga 5"“ sõnadega „majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 "Tee seisundinõuded §-ga 6"“;

2) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tallinna Kommunaalameti ettepanekul, tulenevalt ilmastikuoludest või erakorralisest vajadusest, võib Tallinna Transpordiameti juhataja oma käskkirjaga kehtestada tänava seisunditaseme nõuete täitmise eesmärgil lõikes 2 nimetatud ajavahemikest erinevad ajavahemikud. Käskkiri avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Tallinna linna veebilehel.“;

4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Parkimiskorraldus lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel on tähistatud liikluskorraldusvahenditega.“;

5) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vanalinna avaliku tasulise parkimisala elanikul on kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel õigus parkida oma sõidukit tööpäeval kuus tundi enne ja neli tundi pärast lõigetes 2 ja 3 nimetatud keelatud parkimise aega ning puhkepäeval ööpäev ringi vanalinna vastava piirkonna puhastamise ajal naaberpiirkonnas või tasulises parklas aadressil Väike-Rannavärav 6 vabade kohtade olemasolul.“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär