Tänavanime määramine Mustamäe ja Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 31.05.2017 korraldus number 825

Redaktsiooni kehtivus 31.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

31. mai

2017 nr

825-k

Tänavanime määramine Mustamäe ja Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Mäepealse tänavalt lõunasuunas kulgeva ja Nõmme linnaossa Vana-Mustamäe asumisse ulatuva tänava nimeks Heli tänav (tänava skeem lisas).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel ja Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Osaühingule Novatel Partner.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Heli tänava skeem