Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kloostrimetsa tee 62 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 03.05.2017 korraldus number 687
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. mai

2017 nr

687-k

Kloostrimetsa tee 62 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringuga ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Pirita linnaosas Laiaküla asumis Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee ja Põdrakanepi tee vahelisel alal. Elamupiirkond on väljakujunenud aedlinnalik pereelamute ala. Kontaktvööndis on 2-korruselised üksikelamutega hoonestatud piirkonnad vaheldumisi puistualadega. Planeeringus kavandatud hooned - kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamud ning abihooned on siinsesse linnaruumi sobivad;

- planeeritud ala Pirita linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala. Alale võib kavandada väikeelamuid, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Alale on lubatud kavandada elamupiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus-, haridus- ja tervishoiuettevõtteid ja -asutusi, kui see ei too kaasa olulisi mõjusid elukeskkonnale (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni, autoliikluse olulist kasvu) ning parkimine on võimalik paigutada oma krundile olemasolevat kõrghaljastust kahjustamata. Uute pereelamute kruntide minimaalsuuruseks tuleb planeerida 1500 m2. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga;

- kruntide hoonestustihedus, täisehituse protsent ja haljastuse osakaal on vastavuses Pirita linnaosa üldplaneeringuga ning piirkonna näitajatega;

- hooned on paigutatud sisetänava äärde selliselt, et on võimalik säilitada võimalikult paljud väärtuslikud puud ning kruntidel tekivad tagaaiad, kus kõrghaljastus moodustab naaberkruntidel asuva haljastusega tervikliku haljasmassiivi. Laiaküla tee äärsetel kruntidel on arvestatud haljaskoridoriga;

- korterelamute teenindamiseks on kavandatud planeeringuala elanike ühiseks kasutamiseks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, kuhu saab rajada mängu- ja spordiväljaku;

- kavandatud eluhooned on planeeritud mahuliselt ja materjalivalikult piirkonda sobivana;

- kaitsealuse taime (roomav öövilge) kasvukoht säilitatakse ja kasvutingimused tagatakse. Kui krundi hoonestaja soovib taimed ümber asustada, tuleb selleks taotleda luba Keskkonnaametilt, enne krundile positsioon 14 ehitusloa taotlemist, vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2004 määrusele nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“.

1. Kehtestada Pirita linnaosas 2,82 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kloostrimetsa tee 62 kinnistu detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 10/12. Detailplaneeringus on ette nähtud 50% maatulundusmaa ja 50% elamumaa sihtotstarbega Kloostrimetsa tee 62 kinnistust moodustada kuni viisteist elamumaa, üks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ning elamumaa sihtotstarbega kruntidele määrata igale ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringus antakse võimalus elamukrunte paarikaupa liita.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteed), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt 5. augustil 2016 sõlmitud lepingule nr TKA115.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri