Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus Tallinna ralli publiku kiiruskatse toimumise ajal

Tallinna Linnavalitsus 24.04.2017 korraldus number 664

Redaktsiooni kehtivus 24.04.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. aprill

2017 nr

664-k

Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus Tallinna ralli publiku kiiruskatse toimumise ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiklubi Edur 28. märtsi 2017 tänava ajutise sulgemise loa ning 3. aprilli 2017 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise taotlustest ning lähtudes asjaolust, et tegemist on linnaelu aspektist olulise spordiüritusega

1. Lubada Mittetulundusühingul Spordiklubi Edur (registrikood 80064304) sulgeda Tallinna ralli publiku kiiruskatse raames liiklusele 6. mail 2017 kella 14.30-st kuni kella 21.30-ni Filtri tee.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 6. mail 2017 kella 14.30-st kuni 21.30-ni:

2.1 lühendada autobussiliini nr 16 marsruuti, tehes tagasipöörde Veerenni tänava, Tehnika tänava, Filtri tee ringristmikul ja lõpp-peatuse Veerenni tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Varre peatuses;

2.2 lühendada autobussiliini nr 17A marsruuti, tehes tagasipöörde Masina tänaval paikneval ringristmikul ja lõpp-peatuse Masina tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Autobussijaam peatuses.

3. Vabastada Mittetulundusühing Spordiklubi Edur punktis 1 nimetatud tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

4. Mittetulundusühingul Spordiklubi Edur tagada:

4.1 liikluskorraldus vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 autobussiliinide nr 16 ja 17A suletavatesse peatustesse vastava info paigaldamine suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.3 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile  ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär