Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2017 määrus number 4 [RT IV, 30.03.2017, 2]
Jõustumine:02.04.2017
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2017 - ... [RT IV, 30.03.2017, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. märts 2017 nr 4

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.“;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse teise lausega:

„Ürituse luba võib taotleda ürituse korraldamiseks, mille järjestikune kestus on kuni seitse nädalat.“;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Üritusele, mis toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas, mis on ette nähtud avalikeks kogunemisteks, ei ole ürituse luba vaja taotleda, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud juhtudel.“;

5) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avaliku ürituse loa taotlus (edaspidi ürituse loa taotlus) koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja nõusolekutega esitatakse avalike kogunemiste infosüsteemi AKIS kaudu või linnakantselei avaldatud vormil paberkandjal linnakantselei teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn). Ürituse loa taotlus registreeritakse selle esitamisel.“;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) teave avalikul üritusel heli- ja pürotehnika ning lahtise tule (lõke, toidu valmistamine) kasutamise kohta;“;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui avaliku ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;“;

8) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 10, 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„10) avalikku üritust soovitakse korraldada hoones, millel puudub kasutusluba või mis kasutusotstarbe kohaselt ei ole kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- või muu avalik hoone;

11) puudub veendumus, et üritusel on tagatud seal kasutatavate loomade heaolu, loomade kohane kohtlemine ning järgitakse õigusaktides loomade pidamiseks ja kaitsmiseks sätestatud nõudeid;

12) avaliku ürituse planeeritud järjestikune kestus on üle seitsme nädala.“;

10) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ürituse korraldaja ei peata avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise järelevalve teostaja, teavitades sellest viivitamata ürituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi.“;

11) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar (tribüün, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;“;

12) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14, 15, 16 ja 17 järgmises sõnastuses:

„14) kinni pidama kaitsealuse pargi, arboreetumi, puistu, maastikukaitseala ja muu kaitseala kaitse-eeskirjast, kui üritus korraldatakse kaitstaval alal;

15) tagama üritusel liikluskorraldusnõuete täitmise, sealhulgas korraldama sõidukite parkimise selleks ettenähtud kohtades. Sõidukeid on keelatud parkida haljasalale;

16) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole;

17) tagama, et ürituse läbiviimisel on kinnisasja või selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku või haldaja nõusolek.“;

13) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tule kasutamisel avalikul üritusel tuleb juhinduda tuleohutusnõuetest, sh seadmete ja toodete (nt küünlad, tõrvikud) kasutusjuhenditest.“;

14) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete järgimise üle teostavad järelevalvet:

1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;

2) Tallinna Linnakantselei;

3) ametiasutus enda poolt seatud tingimuste osas.“;

15) paragrahvi 15 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kauplemisinventari paigaldada ja eemaldada ning kaubelda on lubatud ajavahemikus kella 8-20.“.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees