Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korralduse nr 282-k "Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritustega" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2017 korraldus number 307
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. veebruar

2017 nr

307-k

Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korralduse nr 282-k „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritustega“ muutmine

Liiklusseaduse  § 6 lg 4 ja § 72 lg-te 3 ja 4, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri 20. veebruari 2017 taotlusest

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korralduse nr 282-k „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritustega“ punkti 5.1 kokkuvõtvat lauseosa ja sõnastada see järgmiselt:

„5.1 suunata 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2017 kella 8.00-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 16.00-ni):“.

2. Tallinna Transpordiametil teha käesolev korraldus teatavaks Kaitseväele, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuurile ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär