Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 29.11.2012 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2016 määrus number 27 [RT IV, 21.12.2016, 17]
Jõustumine:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2017 - ... [RT IV, 21.12.2016, 17]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  15. detsember 2016 nr 27

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord” muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruses nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) juhtkoera pidamise toetus.”;

2) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni või tal ei ole tuvastatud puuduvat või osalist töövõimet ja”;

3) paragrahvi 18 lõike 2 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetus määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus- või töövõimetuspensioni saajale või rahva- või toitjakaotuspensioni täisealisele saajale või töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega isikule tingimusel, et”;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja andmed on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogusse.”;

5) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust makstakse üks kord aastas taotleja sünnikuul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast alates järgmistel tingimustel:

1) toetuse saaja on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna linna elanik katkematult alates toetuse taotlemisest ning

2) toetuse saaja on riiklikus pensionikindlustuse registris või sotsiaalkaitse infosüsteemis märgitud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni saajaks või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogus puuduva või osalise töövõimega isikuks.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

㤠181. Juhtkoera pidamise toetus

(1) Toetus määratakse nägemisfunktsiooni häirega isikule järgmistel tingimustel:

1) ta on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja

2) sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud tal raske või sügava puude ja

3) ta kasutab igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera.

(2) Toetuse taotluses märgitakse toetuse taotlemise asjaolud ja koos taotlusega esitatakse dokumendid, mis tõendavad juhtkoera kasutamist ja juhtkoera väljaõpet. Taotluse esitamisega kohustub isik teavitama sotsiaalhoolekande osakonda viivitamata sellest, kui ta loobub juhtkoera kasutamisest.

(3) Toetust makstakse ühe kalendriaasta jooksul alates toetuse taotluse esitamisest üks kord kvartalis toetuse ühes neljandikus määras.”;

7) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui toetuse saamise tingimused ei ole täidetud, teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja otsuse toetuse määramisest keeldumise kohta. Otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul taotluse või nõutud lisadokumentide esitamise päevast või nende esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks taotluses märgitud viisil.”;

8) 4. peatükki täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

„§ 191. Rakendussäte

Kui töövõimetuspensioni saajana pensionilisa saaval isikul tekib õigus saada pensionilisa osalise või puuduva töövõimega isikuna, jätkatakse toetuse maksmist ja soodustuste andmist.”

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees