Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2016 korraldus number 1779

Redaktsiooni kehtivus 30.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. november

2016 nr

1779-k

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Haabersti linnaosas Vismeistri asumis paikneva Mardipere tänava leviala ja määrata Mardipere tänava senise lõpuosa nimeks Laurimaa tänav (tänavate skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine pärast aadresside muutmist koos uute aadressinumbritega.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Mardipere tänava leviala muutmise ja Laurimaa tänava skeem