Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavafestival MTÜ-le tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2016 korraldus number 1301
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

31. august

2016 nr

1301-k

Tänavafestival MTÜ-le tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 "Teede ja tänavate sulgemise maks"  § 5 lg 1 p 5, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" § 3 lg 1 p-ga 2 ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ja tulenevalt Tänavafestival MTÜ 23. augusti 2016 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise ning 25. augusti 2016 teede ja tänavate sulgemise loa taotlusest

1. Lubada Tänavafestival MTÜ-l (registrikood 80382122) Uue Maailma tänavafestivali läbiviimiseks sulgeda liiklusele:

1.1 Väike-Ameerika tänava majade 19 ja 21 vaheline Luha tänava kõnnitee 2. septembril 2016 kella 18.00-st kuni 4. septembril kella 19.00-ni.

1.2  Väike-Ameerika tänav majade 3 ja 23 vahel, Koidu tänav majade 70 ja 96 vahel, Luha tänav majade 1 ja 9 vahel ning Toom-Kuninga tänav majade 23 ja 26 vahel 3. septembril 2016 kella 7.00-st kuni kella 22.30-ni ja 4. septembril 2016 kella 7.00-st kuni kella 20.00-ni.

2. Vabastada Tänavafestival MTÜ (registrikood 80382122) käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Tänavafestival MTÜ-l tagada:

3.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tänavafestival MTÜ-le ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär