Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1125.
Tallinna Männiku Lasteaia direktori ametisse kinnitamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Männiku Lasteaia põhimäärus Tlv m 122 21.08.2013 27.08.2013 RT IV, 24.08.2013, 25
2 Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord Tlv m 53 30.06.2008 03.07.2008
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996