Tallinna Männiku Lasteaia direktori ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1125

Redaktsiooni kehtivus 10.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. august

2016 nr

1125-k

Tallinna Männiku Lasteaia direktori ametisse kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 “Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord“ § 17 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 2013 määruse nr 122 „Tallinna Männiku Lasteaia põhimäärus“ § 14 lg 1 alusel ning tulenevalt linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust

1. Kinnitada Tallinna Männiku Lasteaia direktori ametikohale Evelin Pajo.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Evelin Pajole.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär