Valdeku tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 15.06.2016 korraldus number 983

Redaktsiooni kehtivus 15.06.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. juuni

2016 nr

983-k

Valdeku tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1,  lg 2 p 1 ja lg 6, § 54 lg 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg-te 1 ja 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korralduse nr 224-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadressid Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Valdeku tn 107m

Katastritunnus - 78404:405:3920

Uus aadress - Suklema tn 4

1.2 Senine aadress - Valdeku tn 107n

Katastritunnus - 78401:101:1771

Uus aadress - Suklema tn 6

1.3 Senine aadress - Valdeku tn 107e

Katastritunnus - 78401:101:1769

Uus aadress - Suklema tn 8

1.4 Senine aadress - Valdeku tn 107k

Katastritunnus - 78404:405:0099

Uus aadress - Suklema tn 10

1.5 Senine aadress - Valdeku tn 101a

Katastritunnus - 78401:101:1815

Uus aadress - Suklema tn 12

1.6 Senine aadress - Valdeku tn 101b

Katastritunnus - 78401:101:1816

Uus aadress - Suklema tn 14

1.7 Senine aadress - Valdeku tänav T10

Katastritunnus - 78401:101:1598

Uus aadress - Suklema tänav

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 15. augustiks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Osaühingule Quickport, Elektrilevi OÜ-le, Osaühingule SILSARE, AP Masinad OÜ-le, N. Buljanovile, O. Buljanovale, A. Puhmale, G. Puhmale ja Nõmme Linnaosa Valitsusele

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes