Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka pst 167c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 542
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2016 nr

542-k

Kadaka pst 167c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud “Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Mustamäe linnaosas Mäepealse asumis Kadaka puiestee ääres. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala Mäepealse III asumisse (A-3). Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt on tegemist korterelamute ja äriehitiste segahoonestusalaga. Detailplaneering on Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas;

- planeeritud korterelamud arvestavad ja väärtustavad nii mahult (kõrgus, korruselisus) kui ka arhitektuurselt lahenduselt väljakujunenud linnaehitusliku keskkonda;

- lahenduse koostamisel on hoonestusalad valitud nii, et säiliks võimalikult palju kõrghaljastust;

- arvestades, et piirkond on polüfunktsionaalne, kus varem piirkonda ilmestanud tööstushooned on asendunud äri- ja eluhoonetega, siis on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- planeeringu elluviimisel kogu piirkonna üldilme paraneb, kuna kasutuseta seisnud ja seetõttu olmeprügi mahapaneku kohaks muutunud alad likvideeritakse.

1. Kehtestada Mustamäe linnaosas 0,63 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kadaka pst 167c kinnistu ja lähiala detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 02/11. Detailplaneeringu eesmärk on Kadaka pst 167c kinnistu sotsiaalmaa-üldmaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning Kadaka pst 165d kinnistu sihtotstarbeta maa maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 7 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on planeeringu eesmärgiks Kadaka pst 165d kinnistule avalikult kasutatava kõnnitee trassi planeerimine, mis on ühenduseks avalikult kasutatava Kadaka puiestee ning Pärnu maantee ja Järveotsa tee vahelise avalikult kasutatava kergliiklustee vahel. Detailplaneeringus antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud „Tallinna tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Tallinna Linnavaraametil sõlmida, enne Kadaka pst 165d kinnistule kavandatud hoone ehitusloa väljastamist, Kadaka pst 165d krundile planeeritud ja avalikuks kasutamiseks määratud kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse leping.

4. Kadaka tee 165d kinnistule väljastatakse ehitusluba pärast seda, kui Kadaka pst 167c kinnistu omanikuga on sõlmitud kokkulepe detailplaneeringus ette nähtud avalikult kasutatavate teede ning üldkasutatavate tehnovõrkude ja haljastuse rajamise finantseerimises võrdses proportsioonis.

5. Detailplaneeringu kohaste teede, üldkasutatava haljastuse ja välisvalgustuse rajamine tagatakse vastavalt 10. märtsil 2016 sõlmitud lepingule nr 3-7/208.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär