Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
19.03.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2016 määrus number 12 [RT IV, 16.03.2016, 6]
Jõustumine:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2016 - ... [RT IV, 16.03.2016, 6]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                 9. märts 2016 nr 12

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p-de 3 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruste muutmine

1) Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määruse nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel.“.

2) Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 määruses nr 31 Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) kannab andmeid sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse;“;

3) paragrahvi 7 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Juhtumi üleandmisel teisele linnaosa valitsusele antakse paberkandjal üle juhtumiga seotud oluline teave, mida ei ole dokumenteeritud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris.“;

5) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

3) Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008 määruse nr 9 „Tallinna linna eelarves ettenähtud vahenditest makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmääradpreambulist jäetakse välja sõnad „Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja“.

4) Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 määruse nr 71 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine ja määruste kehtetuks tunnistaminepreambulist jäetakse välja sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2,“.

5) Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 „Eestkoste korraldamise ja teostamise kordpreambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas perekonnaseaduse § 176 lg-tega 1 ja 2 ning § 205 lg-ga 3.“.

6) Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“ preambulist jäetakse välja sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja“.

7) Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 „Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad“ preambulist jäetakse välja sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja“.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:

1) 4. jaanuari 2006 määrus nr 1 „Linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ülesanded lapse perekonnas hooldamise korraldamisel“;

2) 20. juuni 2007 määrus nr 65 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine;

3) 8. jaanuari 2014 määrus nr 1 „Linnavalitsuse ülesannete määramine linnaosade vanematele“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär