Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maa munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2015 otsus number 184
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

12. november 2015 nr 184

Maa munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine

Asjaõigusseaduse § 641, § 241 lg-te 1 ja 5, § 242 lg 2, § 2441, § 2442 lg 1 ja §-de 247-2551 ja maareformi seaduse § 25 lg 1 ja § 28 lg 1 p 12 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“ ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

1. Taotleda äriühingu, mille kõik osad või aktsiad kuuluvad kohalikule omavalitsusele, omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana Tallinna linna munitsipaalomandisse Kadaka tee 70b maaüksus Mustamäe linnaosas ligikaudse pindalaga 12 943 m2. Maaüksusel asuvad Termaki Autopargi Aktsiaseltsi järgmised ehitised:

1.1 kütusehoidla (ehitisregistri kood 220600339);

1.2 administratiivhoone (ehitisregistri kood 120600354);

1.3 tehnilise ülevaatuse hoone (ehitisregistri kood 101044050);

1.4 suur kaarhall (ehitisregistri kood 120600341);

1.5 väike kaarhall (ehitisregistri kood 120600348);

1.6 autode pesula (ehitisregistri kood 120600357).

2. Tallinna Linnavaraametil esitada punktis 1 nimetatud maa munitsipaliseerimiseks vajalik dokumentatsioon Harju maavanemale.

3. Seada otsustuskorras Kadaka tee 70b maaüksusele (ligikaudne pindala 12 943 m2), edaspidi nimetatud kinnisasi, tähtajaline, tasuta hoonestusõigus Termaki Autopargi Aktsiaseltsi (registrikood 10364111) kasuks, edaspidi nimetatud hoonestaja, järgmiste tingimustega:

3.1 hoonestusõigus ulatub kogu kinnisasjale ligikaudse pindalaga 12 943 m2 vastavalt lisatud skeemile;

3.2 kinnisasjal asuvad punktis 1 märgitud ehitised, mis on hoonestusõiguse oluliseks osaks;

3.3 hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse;

3.4 hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõigust puudutavate võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Hoonestusõiguse või selle mõttelise osa võõrandamisel muudetakse enne võõrandamistehingut hoonestusõiguse seadmise lepingut selliselt, et hoonestaja on kohustatud maksma hoonestusõiguse eest aastatasu, mille suuruse määrab kindlaks linnavolikogu;

3.5 hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek;

3.6 hoonestaja koormab hoonestusõiguse ostueesõigusega kinnisasja igakordse omaniku kasuks;

3.7 omanik koormab kinnisasja ostueesõigusega igakordse hoonestaja kasuks;

3.8 hoonestaja kohustub:

3.8.1 kasutama punktis 3.2 nimetatud ehitisi vastavalt nende ehitisregistris registreeritud kasutusotstarvetele;

3.8.2 kindlustama hoonestusõiguse oluliseks osaks olevad ehitised kogu hoonestusõiguse kehtivuse aja ulatuses. Kui hoonestusõiguse oluliseks osaks olev ehitis hävineb osaliselt või täielikult, on hoonestaja kohustatud 4 (nelja) aasta jooksul selle omal kulul uuesti püstitama või taastama;

3.8.3 tagama ehitiste säilimise ning hoidma hoonestusõiguse alal asuvad ehitised alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorraeeskirjale omal kulul hoonestusõiguse tähtaja jooksul. Ehitiste lammutamine või uute ehitiste püstitamine on lubatud üksnes kinnisasja omaniku nõusolekul;

3.8.4 nõustuma reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega tehnovõrkude ja -rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks selle eest tasu nõudmata;

3.8.5 maksma kinnisasja omanikule:

3.8.5.1 punktis 3.8.2 nimetatud ehitiste taastamise või ülesehitamise kohustuse nõutud tähtajaks mittetäitmisel leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtpäeva ületava kuu eest;

3.8.5.2 hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate ehitiste mittesihtotstarbelise kasutamise korral, st punktis 3.8.1 nimetatust erineval viisil, mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi 0,3% hoonestusõiguse aastatasust iga päeva eest, mil hoonestaja rikub ehitise sihtotstarbelise kasutamise kohustust. Leppetrahvi tasumine ei asenda kohustuse täitmist;

3.8.5.3 punktides 3.9 ja 3.10 sätestatud ehitiste kinnisasjalt äravedamise kohustuse mittetäitmisel leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava kuu eest;

3.8.5.4 kuni punktis 3.4 märgitud hoonestusõiguse aastatasu määramiseni lähtutakse punktides 3.8.5.1-3.8.5.3 märgitud leppetrahvi arvutamisel linnavolikogu kehtestatud tootmismaa hoonestusõiguse aastatasu suurusest (5% tootmismaa maksustamise hinnast);

3.8.6 tasuma kinnisasjal lasuvad maksud ja kandma avalik-õiguslikud reaalkoormatised;

3.9 kinnisasja omanikul on õigus nõuda hoonestaja nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks või hoonestusõiguse üleandmiseks tema poolt nimetatud isikule punktides 3.8.1 ja 3.8.3 nimetatud kohustuste rikkumisel või kui hoonestaja rikub oluliselt muid lepingulisi kohustusi. Hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel on hoonestaja kohustatud kinnisasja omaniku nõudmisel hoonestusõiguse alusel püstitatud ehitised kinnisasjalt ära vedama;

3.10 kinnisasja omanikul on õigus hiljemalt üks aasta enne hoonestusõiguse tähtpäeva saabumist nõuda ehitise endale jätmist või hoonestusõiguse alusel püstitatud ehitiste kinnisasjalt ära vedamist;

3.11 hoonestusõiguse tähtaja saabumisel või hoonestusõiguse lõpetamisel poolte kokkuleppel, samuti hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel kinnisasja omanik hoonestajale kinnisasjale jäävate ehitiste eest hüvitist ei maksa;

3.12 kanda kinnistusraamatu hoonestusõiguse registriossa:

3.12.1 punktides 3.1, 3.3-3.5, 3.8-3.11 nimetatud tingimused;

3.12.2 ostueesõigus kinnisasja igakordse omaniku kasuks;

3.13 kanda hoonestusõigusega koormatava kinnisasja kinnistusraamatu registriossa:

3.13.1 hoonestusõigus;

3.13.2 esimesele vabale järjekohale ostueesõigus kinnisasja koormava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks.

4. Hoonestaja kohustub sõlmima hoonestusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu kolme kuu jooksul arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu hiljemalt ühe kuu jooksul arvates maa kinnistamisest.

5. Hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust on õigus taganeda:

5.1 kummalgi poolel, kui hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimine on muutunud võimatuks pooltest sõltumatutel asjaoludel;

5.2 Tallinna linnal, kui maad ei anta munitsipaalomandisse;

5.3 Tallinna linnal, kui hoonestaja ei ole ilmunud notari juurde sõlmima hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut ühe kuu jooksul arvates maa kinnistamisest.

6. Hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust taganemise korral ei ole kummalgi poolel õigust teineteisele pretensioonide esitamiseks, samuti ei ole kummalgi poolel õigust nõuda teiselt poolelt asjaõiguslepingu sõlmimise ettevalmistamiseks tehtud kulutuste hüvitamist.

7. Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub hoonestaja.

8. Tallinna Linnavaraametil teha otsus teatavaks Termaki Autopargi Aktsiaseltsile, Tallinna Ettevõtlusametile ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele ning avaldada Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linna avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015
otsuse nr 184
LISA

Kadaka tee 70b maatüki (ligikaudne pindala 12 943 m2) asendiskeem

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees