Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 16.09.2015 korraldus number 1358

Redaktsiooni kehtivus 16.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. september

2015 nr

1358-k

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Kadaka tee ja Pöörise tänava ühendusteele nimeks Pilvetee tänav (tänava skeem lisas).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile TTP.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad