Tänavanimede leviala muutmine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 09.09.2015 korraldus number 1310

Redaktsiooni kehtivus 09.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2015 nr

1310-k

Tänavanimede leviala muutmine Põhja-Tallinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis paiknevate Kalaranna tänava ja Suur-Patarei tänava leviala (tänavate skeem lisas).

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 2. novembriks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirekotr linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Kalaranna tänava ja Suur-Patarei tänava leviala muutmise skeem