Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Seebi tn 1, Seebi tn 3a, Kampri tänav T7 ja Kampri tänav T9 katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.08.2015 korraldus number 1136
Redaktsiooni kehtivus:05.08.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. august

2015 nr

1136-k

Seebi tn 1, Seebi tn 3a, Kampri tänav T7 ja Kampri tänav T9 katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1, 2 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p-de 1, 2 ja 5, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-de 1, 2 ja lg 6 ja § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringuga“ ning tulenevalt kinnistute omaniku osaühingu Endover KVB 5. juunil 2015 koostatud taotlusest

1. Muuta Kristiine linnaosas Seebi tn 1, Seebi tn 3a, Kampri tänava T7 ja Kampri tänava T9 katastriüksuste aadressid ja määrata sihtotstarbed vastavalt Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringule järgnevalt:

1.1 seniste katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1  Seebi tn 1, katastritunnus 78407:702:0158, sihtotstarve elamumaa 50% ja ärimaa 50%;

1.1.2  Seebi tn 3a, katastritunnus 78401:101:0606, sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.3  Kampri tänav T7, katastritunnus 78407:702:0157, sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.4  Kampri tänav T9, katastritunnus 78407:702:0156, sihtotstarve transpordimaa 100%

1.2 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.2.1 Seebi tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 16 on sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%;

1.2.2 Kampri tänav T7, vastavalt detailplaneeringule on sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Häirekeskusele ja osaühingule Endover KVB.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär