Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 määrus number 16 [RT IV, 19.06.2015, 20]
Jõustumine:22.06.2015
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2015 - ... [RT IV, 19.06.2015, 20]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. juuni 2015 nr 16

Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2015. aasta eelarve lisade muutmine

Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna linna 2015. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Linnavalitsusele volituse andmine

(1) Lubada linnavalitsusel teha:

1) linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõikes 12 ettenähtud hüvitise maksmiseks juhul, kui linna eelarves planeeritud töötasuvahenditest ei piisa nende kulude katmiseks;

2) ümberpaigutusi linnaosade valitsuste haldusaladest Tallinna Linnavaraameti haldusalasse üleantavate sotsiaalmajade kulutuste osas;

3) lisas 1 „Koondeelarve“ nõuete muutusena ettenähtud 5 miljoni euro arvelt rahaline sissemakse liikmelisuse omandamiseks tulundusühistus Eesti Ühistupank pärast Tallinna Linnavolikogu otsuse vastuvõtmist tulundusühistus osalemise kohta ja kooskõlas tulundusühistu asutamistoimingutega.

§ 3.  Eelarve määruse muutmine

Muuta Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 34 „Tallinna linna 2015. aasta eelarve“ § 3 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Lisas 3 „Kulude eelarve“ linna üldkuludes linna kauaaegsete teenistujate premeerimiseks ja linna juhtidele muutuvpalgaks (sh tulemuspalk) kavandatud vahendite jaotuse ametiasutuste lõikes kinnitab linnapea oma käskkirjaga (v.a linnavolikogu kantselei). Linnavolikogu kantselei juhataja ja linna ombudsmani muutuvpalga (sh tulemuspalga) osas teeb otsustuse linnavolikogu esimees.“.

§ 4.  Õigusakti muutmine

Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 19 „Tallinna põhimääruse muutmine“ § 4 ja sõnastada see järgmiselt: „Paragrahvi 1 punktid 8, 9, 10 ja 11, § 2 ja § 3 punkt 10 jõustuvad 1. juulil 2014 ning § 3 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2016.“.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-7