Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" ja teiste teeseadusega seonduvate linnavalitsuse määruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2015 määrus number 21 [RT IV, 17.06.2015, 1]
Jõustumine:20.06.2015
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2015 - ... [RT IV, 17.06.2015, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  10. juuni 2015 nr 21

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ ja teiste teeseadusega seonduvate linnavalitsuse määruste muutmine

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 31 p 3,  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas

1) preambulist jäetakse välja sõnad „ja teeseaduse § 25 lg 3“;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõna „mootorsõidukite“ sõnaga „sõidukite“;

3) määrust täiendatakse paragrahviga 31 järgmises sõnastuses:

„§ 31.  Jalgrataste, minimopeedide ja loomveokite liikluse korraldamine jalakäijate alas

Tallinna Transpordiametil on õigus jalakäijate ohutuse tagamiseks piirata liikluskorraldusvahenditega käesoleva määruse §-s 2 lg 2 nimetatud jalakäijate alal lisaks mootorsõidukite liiklemiskeelule ka jalgrataste, minimopeedide ja loomveokite liiklust ning parkimist.“

§ 2.  Alljärgnevates Tallinna Linnavalitsuse määrustes tehakse järgmised muudatused:

1) Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2013 määruse nr 181 „Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas preambulast jäetakse välja sõnad „teeseaduse § 25 lg 3“;   

2) Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2013 määruse nr 180 „Mootorsõidukite õppesõidu korraldus Tallinnas“ preambulast jäetakse välja sõnad „teeseaduse § 25 lg 3“;

3) Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määruse nr 125 „Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine preambulast jäetakse välja sõnad „teeseaduse § 25 lg 3“;

4) Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri preambulas asendatakse sõnad „liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, § 36 lg 1, § 37 lg 1 p 5“ sõnadega „liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg-te 3 ja 4 ja § 12 lg 1“.

§ 3.  Määruse § 2 jõustub 1. juulil 2015.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes