Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 "Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2015 määrus number 8 [RT IV, 04.06.2015, 11]
Jõustumine:07.06.2015
Redaktsiooni kehtivus:07.06.2015 - ... [RT IV, 04.06.2015, 11]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  28. mai 2015 nr 8

Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas erakooliseaduse § 22 lg-ga 11 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruses nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) eralasteasutus on kandnud lapse Tallinna hariduse infosüsteemis (edaspidi infosüsteem) eralasteasutuse nimekirja;

3) laps on infosüsteemis kantud kuni kolme munitsipaallasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirja.“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja haridusametile 1. septembriks vormikohase toetuse taotluse.“.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees