Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 688

Redaktsiooni kehtivus 06.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. mai

2015 nr

688-k

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Pirita linnaosas Lepiku asumis Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2002 määrusega nr 77 Tänavanime määramine Pirita linnaosas määratud Sügislase tänava leviala ja määrata Sügislase tänava senisele Lepiku teelt lähtuvale lõpuosale nimeks Karuslase tänav (tänavate skeem lisas).

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks K.-L. Koplimäele, K. Koplimäele, R. Koplimäele, M. Metsikule, R. Metsikule, T.-M. Asule, A. Raubale ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Sügislase tänava leviala muutmise ja Karuslase tänava skeem