Tänavanime leviala muutmine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 687

Redaktsiooni kehtivus 06.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. mai

2015 nr

687-k

Tänavanime leviala muutmine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldusega nr 1060-k kehtestatud „Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringust“

1. Muuta Pirita linnaosas Lepiku asumis Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu alusel Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruse nr 86 „Tänavanimede määramine Pirita linnaosas“ punktiga 1.1 määratud Vaksiku tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 1. juuliks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Vaksiku tänava leviala muutmise skeem