Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
22.04.2015- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pae tn 19/2 hoone üürile andmine (Lasnamäe Saun)
Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 609
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. aprill

2015 nr

609-k

Pae tn 19/2 hoone üürile andmine (Lasnamäe Saun)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ja 13. novembri 2014 otsuse nr 177 "Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Lasnamäe Saun asutamine" p-ga 3 ning tulenevalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ettepanekust

1. Anda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Lasnamäe Saun (registrikood 75038948) tagasiulatuvalt alates 23. veebruarist 2015 tähtajatult üürile Pae tn 19/2 hoone (ehitisregistrikood 120705979) üldpinnaga 407,7 m2.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel sõlmida Lasnamäe Saunaga äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes“ sätestatud tingimustel arvestades järgmist:

2.1 äriruume kasutatakse Lasnamäe Saunale põhikirjaga pandud ülesannete täitmiseks;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele iga kuu:

2.2.1 üüri äriruumide kasutamise eest 1251,64 eurot kuus (3,07 eurot/m2), millele lisandub käibemaks;

2.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele; Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.3.2 üürnik korraldab hoone hooldamise, tagab hoone ümbruse heakorra ja sõlmib lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

2.3.3 üürnik esindab linnavara valitsejat kõigi Pae tn 19/2 hoone haldamise ja hooldamisega seonduvate lepingute sõlmimisel ning juba sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmisel;

2.3.4 üürnik kohustub linnavara taastamisväärtuses kindlustama 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest ja esitama üürileandjale kindlustuspoliisi 3 tööpäeva jooksul alates kindlustuslepingu sõlmimisest;

2.3.5 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.3.6 äriruumide allkasutusse andmine on lubatud, sh Tallinna linna asutustele ja hallatavatele asutustele.

3. Lasnamäe Saunal on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest.

4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Lasnamäe Saunale ja avaldada teade äriruumi üürilepingu sõlmimisest Tallinna linna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes