Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 11.03.2015 korraldus number 340

Redaktsiooni kehtivus 11.03.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. märts

2015 nr

340-k

Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Täpsustada Pirita linnaosas Maarjamäe asumis Lepa põigu ja Künnapuu tänava leviala (tänavate skeem lisas).

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Lepa põigu ja Künnapuu tänava leviala täpsustamise skeem