Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 27.11.2014 määrus number 30 [RT IV, 10.12.2014, 1]
Jõustumine:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2014 - ... [RT IV, 10.12.2014, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  27. november 2014 nr 30

Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisade muutmine

Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna 2014. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Eelarve määruse muutmine

Täiendada Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ paragrahvi 3 teise lausega järgmises sõnastuses: „Tulumaksuseaduse § 13 lg 3 punktist 2 tuleneva muudatuse õigeks kajastamiseks raamatupidamisarvestuses ja eelarve täitmises on 2014. aastal linna asutustel erandkorras lubatud tegevuskuludes teha sisemine ümberpaigutus majandamiskuludest töötasukuludesse.“.

§ 3.  Rakendussätted

Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 19 „Tallinna põhimääruse muutmine“ § 4 ja sõnastada see järgmiselt: „Paragrahvi 1 punktid 8, 9, 10 ja 11, § 2 ja § 3 punkt 10 jõustuvad 1. juulil 2014 ning § 3 punkt 1 jõustub 1. juulil 2015.“.

§ 4.  Määruse jõustumine ja lisaeelarve avalikustamine

Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna veebilehel Tallinna linna 2014. aasta teine lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1 - 7