Tänavanime leviala muutmine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 17.11.2014 korraldus number 1772

Redaktsiooni kehtivus 17.11.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. november

2014 nr

1772-k

Tänavanime leviala muutmine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Pirita linnaosas Pirita asumis paikneva Kalmuse tee leviala (tänava skeem lisas).

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 19. jaanuariks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kalmuse tee leviala muutmise skeem