Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Seebi tn 3a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2014 korraldus number 1477
Redaktsiooni kehtivus:08.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. oktoober

2014 nr

1477-k

Seebi tn 3a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

Maareformi seaduse § 31 lg 1 p 10 ja § 351, maakatastriseaduse § 18 lg 2, maakorraldusseaduse § 5 lg 2, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 4 p 3, § 5 ja § 6 p 3, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra“ p-dega 7 ja 9, 5. juuni 2014 määruse nr 74 „Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord“     §-dega 6 ja 12, 30. juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra“ p-dega 2 ja 12, Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringuga“, tulenevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 15. mail 2014 esitatud avaldusest           nr 1.10-7/14-00142/025 ning arvestades, et varem ei ole Seebi tn 3a maaüksusega seoses maareformi toiminguid tehtud

1. Määrata Elektrilevi OÜ omandis oleva alajaama nr 350 teenindamiseks vajalik maa ja katastriüksuse sihtotstarve hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1 koha-aadress Seebi tn 3a;

1.2 pindala 134 m2 vastavalt Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ 14. mail 2014 koostatud katastriüksuse plaanile töö nr TK-1276-4;

1.3 katastriüksuse sihtotstarve tootmismaa (003; T) 100%;

1.4 vastavalt Riiklikust ehitisregistrist 30. mail 2014 kontrollitud andmetele asub maatükil alajaam nr 350 (ehitisregistri koodiga 120599824);

1.5 maa maksustamishind on 2830 eurot vastavalt maatüki maksustamishinna 16. juuli 2014 õiendile nr 198.

2. Nõustuda punktis 1 nimetatud maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.

3. Andmed isiku kohta, kelle kasuks hoonestusõigus seatakse:

Elektrilevi OÜ, äriregistri kood 11050857, aadress Kadaka tee 63 Tallinn 12915.

4. Ehitise eeldatav püsimise aeg on 50 aastat.

5. Servituutide või kasutuspiirangute seadmist taotlevad Elektrilevi OÜ ja Tallinna Kommunaalamet vastavalt asjaõigusseaduse §-le 1581.

6. Linnavalitsuse eeltoimingute kulu hoonestusõiguse seadmise menetluses on 25 eurot.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule;

7.2 edastada korraldus ja toimik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hoonestusõiguse seadmise korraldamiseks.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes