Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Tallinna Linnavolikogu 15.05.2014 määrus number 9
jõustumine 30.05.2014

Redaktsiooni kehtivus 30.05.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  15. mai 2014 nr 9

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lg 2, § 23 lg 1 ja § 282 lg 5 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruses nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik, kelle õigusi on lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest hüvitise maksmise menetluses rikutud, võib esitada vaide Tallinna Linnavalitsusele või maavanemale. Vaie haldusakti või toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruses nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatav lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hooldajaks ei määrata isikut ja hooldaja ei saa olla isik, kes:“;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 3, lõike 3 kolmas lause ja lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hooldatav on täisealine raske või sügava puudega isik, kes vajab igapäevast kõrvalabi ja juhendamist ning turvalisuse tagamist ning kelle eelnimetatud vajadused on võimalik rahuldada hooldaja tegevusega.“;

4) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

5) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

㤠51. Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande komisjon

Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande komisjonil (edaspidi sotsiaalhoolekande komisjon) on õigus teha hoolekandeosakonna juhatajale või tema asetäitjale ettepanek:

1) määrata isik kahe või enama hooldust vajava isiku hooldajaks, kui hooldust vajavad isikud ei ole tema pereliikmed või ei ela ühes ja samas eluruumis;

2) määrata hooldajaks raske puudega isik, kui tema puue võimaldab hooldust teostada;

3) määrata hooldajaks isik ja määrata hooldajatoetus isikule, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus peale Tallinna linna;

4) seada hooldus isikule, kes ajutiselt kasutab väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuvat eluruumi;

5) määrata hooldajaks isik, kes töötab, kui töötamine võimaldab hooldust teostada;

6) loobuda alusetult makstud hooldajatoetuse tagasinõudmisest, kui toetuse tagasinõudmine oleks kõiki asjaolusid arvestades ebamõistlik.“;

6) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotluse lahendamisel külastab hoolekandeosakonna teenistuja hooldust vajava isiku elukohta ning hindab hooldusvajadust, kontrollib taotleja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldust vajava isiku vajadustele.“;

7) paragrahvi 7 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui puude raskusastme määramise, hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaja möödumisel teeb Sotsiaalkindlustusamet uue puude raskusastme määramise otsuse, mille hooldatav vaidlustab, ja Sotsiaalkindlustusamet muudab puude raskusastet tagasiulatuvalt, võib jätkata hooldust katkematult, kui hooldus on puude raskusastme määramise, hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtpäeva ja Sotsiaalkindlustusameti tagasiulatuva otsuse tegemise vahelisel ajal nõuetekohaselt toiminud.“;

9) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) hooldaja ja/või hooldatav ei vasta määruse tingimustele;

2) hooldaja tegevus hooldamisel ei vasta hooldatava vajadustele;“;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Hooldamise lõpetamise otsust ei tehta, kui hooldus lõpeb hooldaja või hooldatava surma tõttu.“;

11) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paragrahvi 7 lõikes 31 nimetatud juhul määratakse hooldajatoetus või selle suurus lähtuvalt puude raskusastmest tagasiulatuvalt.“;

13) paragrahvi 12 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui hooldatava elukohana kantakse rahvastikuregistrisse teises linnaosas asuva elukoha aadress, annab hooldajatoetuse määranud linnaosa valitsuse hoolekandeosakond hooldajatoetuse maksmise kohustuse ning hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise toimiku koopia hooldatava uue elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale, teavitades sellest hooldatavat ja hooldajat.“;

15) paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui hooldajatoetuse saaja keeldub alusetult saadud hooldajatoetust tagastamast, võib linnaosa vanem teha hooldajatoetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnaosa vanem anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.“;

16) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kelle õigusi on hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise menetluses rikutud, võib esitada vaide Tallinna Linnavalitsusele või maavanemale. Vaie haldusakti või toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruses nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused;

1) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja on taotluse esitamise ajaks olnud rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik katkematult alates toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 1. jaanuarist ja“;

2) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) isikul, kellele toetuse maksmine on lõppenud põhjusel, et ta ei vasta toetuse saamise tingimustele.“;

3) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust makstakse üks kord aastas taotleja sünnikuul alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni määramise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast tingimusel, et toetuse saaja on olnud rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik katkematult alates toetuse taotlemisest ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni saajana.“;

4) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kelle õigusi on sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise menetluses rikutud, võib esitada vaide Tallinna Linnavalitsusele või maavanemale.“.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 määrus nr 47 „Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punktiga 4 kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud eestkosteasutuse töö korraldamise ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees